Účtovníctvo

vedenie účtovníctva Malacky a okolie

Účtovníctvo je nástrojom zaznamenávania skutočností, nástrojom riadenia a zdrojom informácií pre rozhodovanie.

Poznáme dva spôsoby účtovania:

Jednoduché účtovníctvo – je možné pre fyzické osoby nezapísané do obchodného registra (SZČO, finanční poradcovia a pod.)

Podvojné účtovníctvo – je povinné pre všetky subjekty zapísané do obchodného registra (môže byť aj fyzická osoba )

V rámci vedenia jednoduchého/podvojného účtovníctva pre Vás zabezpečím:

 • Kontrolu správnosti dokladov po účtovnej aj daňovej stránke;
 • Vystavenie faktúr pre zákazníkov podľa požiadaviek a potrebné prílohy (zmluva, objednávka, dodací list);
 • Vedenie všetkých kníh: kniha došlých a odoslaných faktúr, pokladničná kniha, banková kniha, hlavná kniha, účtovný denník, peňažný denník v prípade jednoduchého účtovníctva, dlhodobý aj krátkodobý majetok;
 • Posúdenie oprávnenosti nákladov;
 • Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz;
 • Štatistické výkazy;
 • Spracovanie účtovnej závierky za účtovný rok, v prípade potreby aj priebežnej, či mimoriadnej účtovnej závierky;
 • Daňové priznanie k dani z príjmov;
 • Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel;
 • Elektronickú/telefonickú komunikáciu s finančnou správou;
 • Komunikáciu s ostatnými štátnymi inštitúciami podľa potreby;
 • Poradenstvo v účtovnej i daňovej oblasti

V rámci vedenia mzdového účtovníctva pre Vás zabezpečím:

 • Personalistika: zmluvy, dohody, všetky prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Komunikáciu s poisťovňami, mesačné výkazy
 • Vedenie mzdových listov, vyhotovenie výplatných listín
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy
 • Prehľad o preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie
 • Ročné zúčtovanie dane, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

Prečo viesť účtovníctvo externe?

Externe riešenie účtovníctva využíva značná veľká SZČO a firiem. V rámci zvažovania, či viesť účtovníctvo externe (cez nezávislého účtovníka, alebo účtovnej firmy) alebo interne (vlastným zamestnancom), musí vedenie firmy alebo SZČO  zvážiť hlavne: počet spracovávaných dokladov, počet zamestnaných pracovníkov vo firme, kvalitu vedenia účtovníctva, mzdové náklady na interného zamestnanca oproti nákladom na externého účtovníka, mieru zodpovednosti za chyby v agende, úsporu času,  dodržanie mlčanlivosti.