Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti LN Company, s.r.o.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa elektronických služieb na internetovej stránke www.uctovniq.sk.

1.2 Poskytovateľom je spoločnosť LN Company, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 539/15, 901 01 Malacky, IČO: 46 908 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 85299/B (ďalej len „poskytovateľ“).

1.3 Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).

1.4 Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.uctovniq.sk,  ktorého je poskytovateľ prevádzkovateľom (ďalej len „služby“).

1.5 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“ alebo len „zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

Objednávka a kúpna zmluva

1.6 Vyplnený objednávkový formulár na internetovej stránke predávajúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu objednávateľa s návrhom kúpnej zmluvy, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

1.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú tieto VOP platné v čase odoslania objednávky alebo v čase ich odoslania objednávateľovi prostredníctvom emailu (ak nejde o odoslanie objednávky prostredníctvom internetového portálu) alebo v čase, kedy sa s nimi objednávateľ preukázateľne oboznámil pri objednávaní služby.

1.8 Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania poskytovateľa objednávateľom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

1.9 Objednávateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ  odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami riadne oboznámil a bez výhrad s obchodnými podmienkami súhlasí.

1.10 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.

Odstúpenie od zmluvy

1.11 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu kedykoľvek po jej vzniku. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade ceny za službu zo strany objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal. V prípade ak dôjde k takémuto zrušeniu zmluvy po úhrade správneho a/alebo súdneho poplatku poskytovateľom, objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho a/alebo súdneho poplatku a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi prijatú o sumu zaplateného správneho a/alebo súdneho poplatku, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal.

1.12 Objednávateľ je oprávnený zrušiť zmluvu formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením čísla objednávky, ktorú ruší.

1.13 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku

  1. a) v prípade chybne vyplnených údajov, chýbajúcich údajov alebo iných nezrovnalostí v objednávke, pokiaľ ani po výzve poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov,
  2. b) v prípade, ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie služby (napr. ak jediným spoločníkom/zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným má byť právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka a pod.),

1.14 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť zmluvu po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou emailu alebo písomne.

1.15 V prípade takéhoto zrušenia zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu služby zníženú o sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené, spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od objednávateľa prijal.

Spôsob poskytnutia služby poskytovateľom

1.16 Objednávateľ sa riadi pokynmi zverejnenými na internetovom portáli.

1.17 Na internetovom portáli v kroku „kontrola údajov“ je objednávateľ povinný ešte raz skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a

  1. a) potvrdiť správnosť údajov alebo
  2. b) opraviť údaje vrátením sa späť na príslušný krok, vykonaním príslušnej zmeny a následným uložením zmeny a následne potvrdiť správnosť opravených údajov, v kroku „kontrola údajov“.

1.18 Objednávateľ vyhlasuje, že na majetok spoločníkov a konateľov nebol ukončený konkurz alebo že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.

1.19 Objednávateľ tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.

1.20 Spracúvanie emailovej adresy za účelom doručovania noviniek a/alebo marketingových informácií sa vykonáva na základe súhlasu. Súhlas objednávateľa sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb poskytovateľa za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese info@uctovniq.sk.

1.21 Objednávateľ súhlasí s uvedením a zverejnením jeho obchodného mena alebo obchodného mena spoločnosti ktorej založenie alebo zmeny objednal a názov obce, v ktorej majú sídlo, v referenciách poskytovateľa (to zn. subjekty, ktoré využili služby poskytovateľa) na internete alebo v inak. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať emailom na adrese info@uctovniq.sk.

1.22 Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

1.23 Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.

Dodacia lehota

1.24 Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 10 pracovných dní. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia podpísaných dokumentov (listín) zo strany objednávateľa poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby.

1.25 Dodacia lehota nie je pre poskytovateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť (napr. chybne vydaný živnostenský list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na živnostenskom liste, bezdôvodne zamietnutie návrhu na zápis do obchodného registra a pod.), alebo pokiaľ dôjde k omeškaniu prípadne pochybeniu na strane objednávateľa.

1.25 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.

Reklamačný poriadok

1.26 Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu objednávateľa o právne poradenstvo, poskytovateľ odporúča objednávateľovi obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.

1.27 Poskytovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu internetového portálu. Články uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú názory autorov.

1.28 Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.

1.29 Objednávateľ berie na vedomie, že sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

1.30 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetového portálu.

1.31 Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@uctovniq.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

1.32 V prípade, ak objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (info@uctovniq.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

1.33 V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti na strane poskytovateľa, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku a správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane poskytovateľa tak aj na strane objednávateľa, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu služby.

Poskytované služby

1.34 Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné služby:

a) Založenie firmy.

b) Zmeny vo firme.

c) Poradenstvo

d) Účtovné služby

e) Založenie živnosti

f) Zmeny v živnosti

g) Pozastavenie živnosti

h) Zrušenie živnosti

Ceny

1.35 Ceny za služby sa spravujú aktuálnym cenníkom uvedeným na portáli v čase objednania služby a považujú sa za zmluvné ceny.

1.36 Poskytovateľ je oprávnený meniť ceny služieb uverejnením nových cien na internetovom portáli. Tieto nové ceny sa nevzťahujú na služby, ktoré už boli objednané.

Platobné podmienky

1.37 Cena za službu sa uhrádza vopred na základe tzv. predfaktúry, ktorú poskytovateľ vystaví po objednaní služby zo strany objednávateľa (Správne a/alebo súdne poplatky sa rovnako uhrádzajú vopred.). Objednávateľ je povinný uhradiť predfaktúru v lehote splatnosti.

1.38 Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa.

1.39 Po úhrade predfaktúry vystaví poskytovateľ riadnu faktúru. Poskytovateľ je povinný vystaviť riadnu faktúru. Objednávateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry.

1.40 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

 Ochrana osobných údajov

1.41 Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu s objednávateľom za účelom objednávky a poskytnutia služby podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

1.42 Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa, spoločníkov, členov orgánov a iných osôb, poskytnutých objednávateľom prostredníkom internetového portálu v rozsahu nevyhnutnom k poskytnutiu služby, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov k poskytnutiu služby. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, spolu s písomným súhlasom dotknutých osôb, ktorých osobné údaje objednávateľ poskytuje poskytovateľovi za účelom poskytnutia služby v súlade s § 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania účelu spracúvania.

1.43 Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa najmä v rozsahu: Titul, meno, priezvisko.bydlisko, rodné číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a vedenia užívateľského účtu, spracúva ich najmú pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, a to výhradne v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.

1.44 Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a poskytnutiu služby. Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu alebo ak súhlas vyžaduje zákon. Udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

1.45 V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania, oprávnená uplatniť si právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami stanovenými uvedenými právnymi predpismi. Právo namietať a právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania sa vo vzťahu k poskytovaným službám neuplatňuje. Dotknutá osoba má zároveň právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

1.46 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré mu boli zverené prostredníctvom internetového portálu alebo inak. Poskytovateľ je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služieb, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.

Záverečné ustanovenia

1.47 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

1.48 Vzhľadom na osobitnú úpravu v týchto VOP, ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

1.49 Objednávateľ a/alebo návštevník internetového portálu zakliknutím príslušného poľa s názvom Všeobecné obchodné podmienky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

1.50 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP.

1.51 Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovom portáli, to zn. 01.06.2020.