Zmeny v živnosti

rýchlo, jednoducho, online

Zmenili ste bydlisko, miesto podnikania, meno, chcete rozšíriť podnikanie, či pridať prevádzkareň alebo máte v pláne iné zmeny ? Nemusíte utekať na úrad, stačí sa zastaviť u nás. Poradíme, vybavíme

Zmena obchodného mena

Nová prevádzkáreň

Zodpovedný zástupca

Rozšírenie živnosti

Pozastavenie živnosti

Ukončenie živnosti

Aký je postup ?

Na tejto stránke nižšie je formulár,  ktorý vyplníte za pár minút a ak by Vám počas dopĺňania údajov nebolo čokoľvek jasné, neváhajte ma kontaktovať.

Na konci formulára si môžete údaje skontrolovať. To isté urobíme aj my po jeho prijatí. Vyhotovíme oznámenie o zmene údajov, ktoré Vám pošleme na odsúhlasenie a splnomocnenie, ktoré podpíšete a pošlete nám späť. 

Po obdržaní podpísaných dokumetov Vám pošleme objednávkový formulár, na základe ktorého vykonáte platbu.  A my zároveň s tým podáme oznámenie na ŽRSR.

O úspešne zápise na základe podaného oznámenia dostaneme informáciu z okresného úradu a tú Vám ihneď prepošleme. Nový živnostenský list sa od roku 2020 posiela už iba elektronicky.

Zmeny živnosti

Zmena obchodného mena, zmena bydliska, zmena miesta podnikania, otvorenie/zrušenie prevádzky, vymenovanie/odvolanie zodpovedného zástupcu, rozšírenie predmetu podnikania, pozastavenie živnosti, ukončenie živnosti
15
00
  • Konzultácie v cene
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Vrátane poplatku
  • Viacero zmien pri jednej cene

Kedy ohlasujeme zmeny v živnosti?

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Ide o nasledovné oznámenia zmien:

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 3 €, ak je úkon realizovaný elektronicky, neplatí sa nič.

II. Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri (ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení)

Oznámenie o pozastavení živnosti je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 4 €.

Venujte svoj čas podnikaniu a zmeny nechajte na nás!

Zmeny v živnosti