Zamestnávateľ - čo ho čaká a neminie

Máte živnosť alebo firmu a veľa práce a plánujete si na tú prácu niekoho zamestnať ? Poďte si spolu so mnou prejsť povinnosti, ktorým sa ako zamestnávateľ nevyhnete a kde by ste mohli ušetriť.

V prvom rade si treba rozmyslieť akým spôsobom chcete budúceho pracovníka zamestnať. Je to trvalý pracovný pomer – hlavný/vedľajší alebo je to dohoda ? Na rozhodnutie vplýva viacero faktorov:

 • Aké náklady si môžete dovoliť
 • Koho chcete zamestnať
 • Na aký pracovný čas máte preňho prácu

Najpoužívanejšie formy zamestnávania sú trvalý pracovný pomer alebo dohoda. Nesmieme však opomenúť ani pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, domácka práca a telepráca. Pri dohodách môžeme využiť dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a veľmi často využívanú dohodu o brigádnickej práci študentov.

Akú dohodu si vybrať ?

Dohoda o vykonaní práce – ide o prácu, pri ktorej odpracovaný počet hodín nepresiahne 350 za rok. Tým, že odmena pri tomto type dohody je vyplácaná až po dokončení a odovzdaní úlohy, považuje sa za dohodu s nepravidelným príjmom.

Dohoda o pracovnej činnosti – zo Zákonníka práce vyplýva obmedzenie pracovného času na 10 hodín/týždenne.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – je podmienená typom pracovníka (študent strednej školy, študent vysokej školy dennej formy) vekom > 15 rokov a < 26 rokov, vykonávaná práca môže byť v rozsahu najviac 20 hodín/týždenne v priemere. Priemer sa vypočítava za celú dobu uzatvorenia dohody.

Náklady zamestnávateľa pri rôznych typoch zamestnania a výške mzdy

MZDA 200 €TPPdohoda o VP/PČdohoda o VP/PČ – nepravidelný príjemštudentdôchodca na dohodu
odvody35,20%35,20%32,80%1,05%1,05%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)270,40 €270,40 €265,60 €202,10 €202,10 €
netto príjem182 €173,20 €178,00 €200 €162 €
 200 – 9% = 182 €200 – 13,4%  = 173,20 €200 – 11% = 178 € 200 – daň = 162 €
MZDA 580 €     
odvody35,20%35,20%32,80%22,80%19,80%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)784,16 €784,16 €770,24 €666,64 €655,24 €
netto príjem476,75 €476,74 €488,01 €518,15 €457,49 €
 580 – 13,4% – daň = 476,75 €580 – 13,4% – daň = 476,74 €580 – 11% – daň = 488,01 €580-7% z 380 € – daň= 518,15€ 580 – 4% z 380 – daň = 457,490 €
MZDA 1 300 €     
odvody35,20%35,20%32,80%22,80%19,80%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)1 757,60 €1 757,60 €1 726,40 €1 550,80 €1 517,80 €
netto príjem981,79 €981,79 €1 004,11 €1 060,52 €1 017,36 €
 1 300- 13,4% – daň = 981,79€1 300- 13,4% – daň = 981,79 €1 300 – 32,80% – daň = 1 004,11 €1 300 – 7% z 1100 – daň = 1 060,52 €1 300 – 4% z 1100 – daň = 1 017,36 €
TPP – uvažujeme s odvodovou úľavou na zdravotnom poistení u zamestnanca a nezdaniteľnou časťou základu dane
Dohoda o VP/PČ – uvažujeme s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka 367,85 €
Dôchodca – neuvažujeme s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka
Nie sú uplatnené žiadne ďalšie daňové úľavy

Úľavy

Odpočítateľná zdravotná položka – uplatnenie u TPP, mesačný príjem < 570 €/mesiac. Možnosť uplatnenia je teda u TPP na skrátený úväzok, pretože minimálna mzda roku 2020 je 580 €.

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných – podmienkou je, že zamestnanec je evidovaný na úrade práce minimálne 1 rok (v najmenej rozvinutých okresoch je to pol roka). Pri uplatnení tejto úľavy zamestnávateľ platí jeden rok iba garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05% a zamestnanec nič.

Výhody zamestnania mamičiek na MD/RD

Mamičky počas poberania materského neplatia odvody do sociálnej poisťovne ale platia odvody do zdravotnej poisťovne 4%. Zamestnávateľ za takého zamestnankyne odvádza do sociálnej poisťovne len úrazové poistenie (0,8%) a zdravotné poistenie 10%. Pre mamičky počas poberania rodičovského príspevku nie je žiadna úľava.

V súčasnosti prebieha projekt „Zosúladenie rodínného a praacovného života“, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľom poskytovaný finančný príspevok na základe prijatia do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie. Bližšie informácie nájdete tu.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti pred zamestnaním

Povinnosti počas zamestnávania

 • vedenie mzdovej agendy a personalistiky (dochádzka, SL, výplatné lístky)
 • výkazy do SP, ZP, prehľady na DU
 • ročné hlásenie na DÚ
 • povinnosť zabezpečiť stravovanie (ak zamestnanec na TPP za deň odpracuje > 4 hodiny)
 • tvorba sociálneho fondu 0,6% 

Povinnosti pri výpovedi

 • výpoveď
 • vyhotovenie zápočtového listu
 • potvrdenie o príjme
 • odhláška zo SP, ZP
 • odhláška zamestnávateľa v SP (posledný zamestnanec)
 • ELDP

Koniec koncov je toho dosť. Ale mzdový účtovník/účtovníčka sa väčšinou o všetky administratívne záležitosti postará, lebo na jednej strane účtovný program umožňuje množstvo hore uvedených dokumentov vygenerovať a na druhej strane vie čo má robiť. 🙂

Netreba zabúdať ani na zákonom stanovené lehoty, ktoré sa musia pri každej inštitúcii dodržiavať, aby nebola na podnikateľa zbytočne uvalená pokuta, penále, či úroky z omeškania.

Zamestnávaniu zdar !

Vaša účtovníčka Lucia