Ako vystaviť faktúru, vzor faktúry a evidencia

Faktúra je každý doklad alebo oznámenie vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje náležitosti podľa slovenského zákona o DPH, prípadne iného právneho predpisu platného v inom členskom štáte.

Súhrnná faktúra predstavuje vyhotovenie faktúry za viac dodaní tovarov alebo služieb alebo platieb za jeden kalendárny mesiac. Musí sa vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. Súhrnnou faktúrou je aj dohoda o platbách nájomného ak obsahujú všetky údaje podľa § 74 ods.1 zákona o DPH.

Lehoty na vystavenie faktúry

V tuzemsku: Faktúru treba vystaviť do 15 dní odo dňa kedy dôjde k dodaniu služby alebo tovaru, odo dňa prijatia platby, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

V EÚ/tretie krajiny/zásielkový predaj: Ak je služba dodávaná do EÚ/zahraničia, tak platí lehota do 15 dní od  konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná alebo prijatá platba pred dodaním služby. Do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Pri dodaní tovaru oslobodeného od dane do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar dodaný.                               

Dobropis/Ťarchopis: Do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

Pri dodaní nového dopravného prostriedku: Z tuzemska do iného členského štátu do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný nový dopravný prostriedok.

Forma faktúry

Faktúra môže byť elektronická alebo listinná. Vyhotovenie elektronickej faktúry vo formáte XML alebo PDF alebo inom je podmienená súhlasom príjemcu tovaru alebo služby a príjemca si musí byť vedomý, že je schopný prijať takúto faktúru a zabezpečiť jej vierohodnosť, čitateľnosť a neporušenosť obsahu.

Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH

 • Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby /názov/, adresa sídla, miesto podnikania, prevádzkárne, bydliska alebo miesta kde sa obvykle zdržiava, IČ DPH
 • Meno a priezvisko /názov/ príjemcu, adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkárne, bydliska alebo miesta kde sa obvykle zdržiava, IČ DPH
 • Dátum dodania / prijatia platby a dátum vyhotovenia faktúry ak je iný ako dátum dodania
 • Množstvo/druh tovaru alebo rozsah a druh služby
 • Základ dane pre každú sadzbu dane, jednotková cena bez dane, zľavy, rabaty ak nie sú v jednotkovej cene
 • Sadzba dane alebo oslobodenie (odkaz na zákon alebo uviesť „Oslobodené od dane“)
 • Výška dane v €, okrem §66 (Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare)
 • Slovnú informáciu: „vyhotovenie faktúry odberateľom“ (§72 ods.6)
 • Slovnú informáciu: „prenesenie daňovej povinnosti“
 • Údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku §11 ods.12
 • Slovnú informáciu: „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ §65
 • Slovnú informáciu: „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar/umelecké diela/zberateľské predmety a starožitnosti“ §66
 • Meno a priezvisko daňového zástupcu §69a,aa, adresa a IČ DPH
 • U neplatiteľov DPH „nie som platiteľom DPH“

Náležitosti faktúry podľa zákona o účtovníctve

 • Slovné a číselné označenie účtovného dokladu
 • Obsah účtovného prípadu a označenie účastníkov
 • Dátum vyhotovenia účtovného dokladu
 • Peňažnú sumu/údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
 • Dátum uskutočnenia ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
 • Podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie.
 • Označenie účtov

Náležitosti faktúry podľa obchodného zákonníka

 • Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania
 • Právna forma
 • IČO
 • Označenie registra a číslo zápisu

Zjednodušená faktúra

Faktúra, ktorá neobsahuje všetky náležitosti faktúry, ale napriek tomu je možné si z nej odpočítať daň. Radíme medzi ne:

 • doklad za tovar alebo službu so sumou nižšou ako 100 €, neobsahuje IČO a jednotkovú cenu bez dane (napr. lístok z parkovacieho automatu!
 • Doklad z e-kasy so sumou nižšou ako 1.000 € pri platbe v hotovosti a so sumou nižšou ako 1.600 € pri platbe inými prostriedkami, doklad z tankovacieho automatu so sumou nižšou ako 1.600 € uhradený elektronickými prostriedkami. Takýto doklady neobsahuje IČO odberateľa a jednotkovú cenu bez dane
 • Doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru (dobropis, ťarchopis). Musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Prvé dva typy dokladov nemožno vystaviť pri dodaní tovaru oslobodeného od DPH podľa §43 zákona o DPH (dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu), pri zásielkovom predaji tovaru a pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca.

Archivácia faktúr

Podnikateľ je povinný uchovávať kópie faktúr, ktoré vyhotovil po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Tiež prijaté faktúry po dobu 10 rokov, prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa zákona o DPH, dovozné a vývozné doklady po dobu 10 rokov. Osoby povinné uchovávať faktúry si môžu zvoliť formu ich uchovávania bez ohľadu na spôsob ich poslania /v listinnej alebo elektronickej forme/.

Platiteľ DPH a povinnosť vystaviť faktúru

Povinnosť vystaviť faktúru má platiteľ DPH podľa zákona o DPH §72 ods.1 v nasledujúcich prípadoch:

 • pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
 • dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj, ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
 • dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
 • dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
 • dodaní tovaru oslobodeného od dane pri dodaní do iného členského štátu,
 • prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby
 • dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ak uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a alebo § 68b.

Prikladám aj vzor vyhotovenia a evidencie faktúr v exceli – našla som tam šablónu, pomocou ktorej dokážete vytvoriť a meniť faktúry len na jednom hárku a evidovať ich, mierne som to upravila, aby to spĺňalo všetky náležitosti faktúry. Plus sú tam tabuľky na evidenciu príjmov, výdavkov a zásob pre paušálne výdavky s výpočtom dane z príjmov a budúcich odvodov. 😊

VZOR faktúry a evidencia – Evidencia vydaných faktúr pre paušálne výdavky

Fakturovaniu zdar, Vaša Lucia