Zmeny v s.r.o.

Počas existencie spoločnosti môže dochádzať k viacerým typom zmien, ktoré potrebujú byť zachytené aj administratívne, zapísané v príslušných registroch, oznámené všetkým inštitúciám a tiež obchodným partnerom, ak sa ich to dotýka. Každú zmenu treba ohlásiť do 30 dní od rozhodnutia/vykonanej zmeny. Jedná sa najmä o tieto zmeny:

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena v s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže nastať pri kúpe už existujúcej spoločnosti, kedy si názov spoločnosti chce kupujúci prispôsobiť svojim ideám alebo vo vlastnej spoločnosti dôjde k zmene firemnej identity. Pri takejto zmene potom Obchodný register vyžaduje ako prílohy k zápisu zmeny nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zmena sídla

Zmena sídla s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže súvisieť so zmenou adresy konateľa/spoločníka, napr. vtedy keď sa konateľ/spoločník presťahuje a chce tak premiestniť aj sídlo firmy. Niekedy je to len súčasťou podnikateľskej stratégie alebo sa spoločnosť rozrástla a prenajala si nové kancelárske priestory a tam chce aj sídlo firmy. Pri zmene sídla je potrebné vyhotovisť nasledové dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Súhlas vlastníka nehnuteľnosti/Nájomná zmluva ak je vlastníkom nehnuteľnosti iná osoba ako konateľ a k tomu list vlastníctva.

Pridanie predmetu podnikania

Založili ste si spoločnosť a zistili ste, že tam nemáte činnosť, ktorú chcete vykonávať alebo ste si rozšírili obzory a chcete sa orientovať na viaceré podnikateľské smery, tak v tomto prípade potrebujete pridať predmet činnosti do živnostenského osvedčenia a obchodného registra. Pri takomto type zmeny potrebujete: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie odbornej spôsobilosti ak sa jedná o remeselnú alebo viazanú živnosť, Súhlas zodpovedného zástupcu (ak máte zvoleného). Pozor na poplatok pri remeselnej a viazanej živnosti je á 7,50€ (elektronicky).

Zrušenie predmetu podnikania

Na opačnej strane môže prísť k tomu, že máte zapísaný predmet podnikania, ktorý už nechcete vykonávať, najmä vtedy ak je viazaný na licenciu, certifikát a podobne alebo je to remeselná a viazaná živnosť a mali ste na ich prevádzkovanie menovaného zodpovedného zástupcu, ktorý už svoju funkciu skončil, vtedy treba daný predmet činnosti zrušiť a vymazať. Potrebujete k tomu nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslkej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. 

Zmena údajov konateľa a/alebo spoločníka

Jedná sa o zmenu osobných údajov a to mena a priezviska, bydliska, pridanie akademického titulu. Dokladá sa to nasledovnými dokumentmi:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Fotokópia OP a Čestné vyhlásenie o zmene.

Vymenovanie / odvolanie konateľa

V prípade ak chcete pridať nového konateľa, ktorý by mohol konať v mene spoločnosti a vybavovať tak obchodné a úradné záležitosti. Alebo chcete odvolať konateľa z funkcie a vymenovať iného, prípadne máte viac konateľov. Pre tento prípad sú potrebné nasledovne dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Podpisový vzor konateľa, Súhlas konateľa.

Zmena spoločníka

Dohodli ste sa na inom percentuálnom podiele na základnom imaní spoločníkov alebo jeden zo spoločníkov chce predať celý svoj podiel na už zapísaného spoločníka alebo na tretiu osobu-nového spoločníka alebo chcete pridať nového spoločníka a navýšiť základné imanie, možností je viac, ale ku každej sú potrebné nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Zmluva o prevode obchodného podielu, Súhlas správcu dane s prepisom. Je nevyhnutné prekonzultovať aj daňový dopad pri predaji obchodného podielu.

Zmena spôsobu konania

Môže nastať situácia, že Vám už nevyhovje súčasny stav spôsobu konania konateľa/konateľov, najmä ak sú viacerí konatelia a máte zapísané, že musia konajú spoločne a nie vždy je to potrebné. K tejto zmene sú potrebné: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zvýšenie základného imania

Minimálne základné imania je 5.000€. Pri väčších podnikoch je však dôveryhodnejšie ak je základné imanie vyššie a z toho dôvodu si aj spoločnosti navyšujú základné imania. Zvýšenie základného imania môže byť z nových vkladov spoločníkov, ale aj z majetku spoločnosti. Pri tomto type zmeny potrebujeme: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Vyhlásenie spoločníka/spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad, Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov, Znalecký posudok (v prípade nepeňažného vkladu), Overenie účtovnej závierky (v prípade zvýšenia z majetku spoločnosti).

Zníženie základného imania

Dôvody pre zníženie základného imania môžu byť rôznorodé, napr. chcete uhradiť straty spoločnosti alebo niektorému zo spoločníkov zanikla účasť a nepriberáte nového ani nerozdeľujete jeho podiel medzi ostatných spoločníkov.  Je ptorebné brať ohľad na minimálne základné imania vo výške 5.000 €, ktoré musí byť dodržané. Konateš je povinný oznámiť zníženie základného imana v Obchodnom vestníku do 15 dní od rozhodnutia, dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. Nevyhnutné dokumenty pre zápis tejto zmeny sú: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie splnenia oznamovacej povinnosti, dôkaz o zabezpečení pohľadávok veriteľov alebo čestné vyhlásenie konateľa o žiadnych veriteľoch,  Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov

Vymenovanie / odvolanie prokuristu

Prokurista  zastupuje konateľa. Nie však v úplnom rozsahu, nemôže predávať spoločnosť, ani kupvať, predávať a zaťažovať nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť vlastní. Pri jeho vymenovaní alebo dovolaní potrebujeme nasledovné dokumenty:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Rozhodnutie konateľa o vymenovaní/odvolaní, Súhlas prokuristu a jeho podpisový vzor.

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo pripomienky, budem rada ak ma kontaktujete. Vymenované zmeny vieme spracovať a zapísať do ŽRSR a ORSR. Prípadné ďalšie informácie sú dostupné na našej stránke: Zmeny v sro.

Ďakujem za Vašu pozornosť

Podnikaniu zdar !