Uverejnené

Daňová evidencia, paušálne výdavky alebo účtovníctvo ?

Daňová evidencia, paušálne výdavky alebo účtovníctvo ?

DAŇOVÁ EVIDENCIA

Čo je to daňová evidencia

Daňová evidencia sú všetky záznamy o preukázateľne vynaložených výdavkoch. Daňová evidencia nahrádza jednoduché účtovníctvo, pri ktorom potrebujete zväčša spracovanie externým účtovníkom, ktorý má na to program a vedomosti. Pri daňovej evidencii si postačíte s obyčajným excelom a jednoduchými tabuľkami, do ktorých vpisujete údaje z dokladov. Rozdielom je aj fakt, že pri daňovej evidencii netvoríte účtovnú závierku a nepotrebujete účtovné výkazy ako prílohu k daňovému priznaniu.

Kto môže viesť daňovú evidenciu

Daňovú evidenciu môžu viesť daňovníci pri príjmoch z podnikania podľa §6 ods.1 zákona o dani z príjmov alebo pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti §6 ods2. zákona o dani z príjmov alebo pri príjmoch z prenájmu §6 ods.3 zákona o dani z príjmov alebo z použitia diela a umeleckého výkonu §6 ods.4 zákona o dani z príjmov.

Archivácia

Po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť (§ 69 daňového poriadku).

Ako viesť daňovú evidenciu

Povinnosťou daňovníka pri uplatňovaná daňovej evidencie je viesť evidenciu o:

  1. Príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  2. Daňových výdavkoch vrátane dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  3. Hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
  4. Zásobách a pohľadávkach
  5. Záväzkoch

Daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nemá povinnosti z neho plynúce ako zostavenie účtovnej závierky a vyhotovenie účtovných výkazov. Daňová evidencia sa musí viesť počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže sa daňovník rozhodnúť že časť roka bude viesť daňovú evidenciu a časť roka účtovníctvo alebo iný spôsob preukazovania výdavkov.

Poznámky

Daňovník uvádza v daňovom priznaní, že vedie daňovú evidenciu ( v oddiele VI. Výpočet základu dane z príjmov podľa §6 zákona / 4.strana daňového priznania )

Aj keď má daňovník zamestnancov, môže viesť daňovú evidenciu, od. 1.1.2014 nie sú žiadne obmedzenia pre vedenie daňovej evidencie.

Príjmy – peňažné aj nepeňažné, len zdaniteľné (nie oslobodené od dane)

Výdavky – len daňové spĺňajúce podmienky §2 písm. i) zákona o dani z príjmov ( výdavok na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov) a §19 ods.1 zákona o dani z príjmov (výdavok limitovaný zákonom o dani z príjmov alebo iným zákonom sa zahrnie len v uvedenom limite), §21 zákona o dani z príjmov sem nepatrí – nedaňové výdavky.

Hmotný a nehmotný majetok – uvedený v evidencii sa stáva obchodným majetkom a možno si uplatňovať všetky výdavky s ním súvisiace – odpisy, údržba, poistenie,…

DPH – platiteľ DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade so zákonom o DPH.

 

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Čo sú paušálne výdavky – výdavky percentom z príjmov

Paušálne výdavky sú výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov daňovníka bez preukazovania výdavkov. To znamená, že ak napríklad za celé zdaňovacie obdobie máte príjem (pozor nie fakturácia) vo výške 25.000€, Vaše výdavky predstavujú 15.000 € (0,6*25.000). Plus si k týmto výdavkom môžete uplatniť ešte výdavky na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. POZOR! Aj paušálne výdavky majú svoje obmedzenie, a to je strop maximálne 20.000€, vyššie výdavky si už nemôžete uplatniť. Takže ak by ste mali príjem 40.000 €, Vaše výdavky by boli vo výške 20.000 € (a nie 24.000, čo je 60% zo 40.000).

Kto môže viesť paušálne výdavky

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Môže si ich uplatňovať daňovník pri príjmoch z podnikania podľa §6 ods.1 alebo pri príjmoch zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6 ods.2.

 

Čo treba viesť pri paušálnych výdavkoch

Pri paušálnych výdavkoch sa vedie rovnaká evidencia ako pri daňovej evidencii avšak v skrátenej verzii. Stačí viesť záznamy o príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladoch, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, o zásobách a pohľadávkach.

Vysvetlenie pojmov

Príjmami z podnikania podľa §6 ods.1 sú príjmy:

  • Z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
  • Zo živnosti
  • Z podnikania podľa osobitných predpisov (notári, audítori, veterinári,…)
  • Spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

Príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6 ods.2 sú príjmy:

  • Z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
  • Z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
  • Znalcov a tlmočníkov podľa osobitných predpisov
  • Z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov
  • Z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Každý podnikateľ stojí pred otázkou akým spôsobom má uplatňovať výdavky počas svojho podnikania. Je to daňová evidencia s uplatnením reálnych výdavkov, paušálne výdavky stanovené 40:60 alebo účtovníctvo ? Preto si buď hľadá informácie na internete, ktoré by mu pomohli rozhodnúť sa alebo kontaktuje účtovníka, účtovnú firmu, ktorá by mu poradila. Rozoberieme si jednotlivé typy uplatňovania výdavkov na jednoduchých príkladoch.

Príklad č.1:

Pán Matej má živnosť na elektroinštalačné práce, chodí súkromným osobám ale aj firmám vykonávať elektroinštalácie a na základe faktúr má za služby zaplatené. Povedzme, že v priemere za mesiac zarobí 2.000 €. Jeho výdavky na začiatku podnikania sú možno nejaké skúšky, nákup pracovného náradia, pracovného oblečenia, auta (dajme tomu 10.000€) a počas výkonu práce pohonné hmoty, sociálne zabezpečenie. Spočítal si, že mesačne má výdavky vo výške 500€. Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č.2:

Pani Alena má menší obchod s tovarom. Mesačný príjem je 3.500 €. (uvažujeme o takom nízkom príjme, aby nebola platiteľom DPH, tam by už nemohla uplatniť paušálne výdavky). Na začiatku podnikania mala výdavky na zriadenie prevádzky obchodu, nákup väčších zásob tovaru, pokladňu (8.000 €) a počas podnikania má nájomné, výdavky na tovar, výdavky na brigádnika (ak tam nie je celý čas majiteľka), sociálne zabezpečenie, mesačne ju to vyjde na 2.000 € . Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č.3:

Pán Ján prevádzkuje prenájom nehnuteľností ako živnosť. (v inom článku si rozoberieme či prevádzkovať prenájom ako živnosť alebo nie, to zn. mať živnostenské oprávnenie alebo mať pridelené iba DIČ ). Má vo vlastníctve dve nehnuteľnosti – kancelársky priestor a 2-izbový byt. Obidve nehnuteľnosti prenajíma spolu za 1000€. Obidve nehnuteľnosti má teda v obchodnom majetku (spolu vo výške 100.000€). Výdavky k nim má mesačne na energie, TV a internet, odpisy, údržbu, sociálne zabezpečenie vo výške 800€. Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č. 1Elektroinštalačné práce  
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem240002400024000
Výdavky1440051205120
Náklady na účtovníka5060400
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady17266,47996,48336,4
Základ dane6733,616003,615663,6
Daň1010,042400,542349,54

*Abstrahujeme od uplatnenia NČZD; * Najmenšia daň vychádza pri paušálnych výdavkoch; * Ak by pracoval na väčších zákazkách bolo by vhodné uvažovať o zavedení podvojného účtovníctva z hľadiska optimalizácie daní.

Príklad č. 2Obchod s tovarom  
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem420004200042000
Výdavky200002912029120
Náklady na účtovníka5060800
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady22866,431996,432736,4
Základ dane19133,610003,69263,6
Daň2870,041500,541389,54

* Abstrahujeme od uplatnenia NČZD; * Najmenej zaplatí pri jednoduchodm účtovníctve, ale má väčšie náklady na účtovníctvo

Príklad č. 3Prenájom   
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem120001200012000
Výdavky720067206720
Náklady na účtovníka5060400
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady10066,49596,49936,4
Základ dane1933,62403,62063,6
Daň290,04360,54309,54

*Najmenej zaplatí pri paušálnych výdavkoch; *Abstrahujeme od uplatnenia NČZD na daňovníka

Dúfam, že znázornenie Vám pomohlo lepšie sa rozhodnúť a keby ste potrebovali niečo ešte ozrejmiť, neváhajte ma kontaktovať.

Vaša Lucia

Uverejnené

Založenie sro – postup a zmeny od 01.10.2020

Založenie sro - postup a zmeny od 01.10.2020

Stojíte na pomedzí a hráte sa s myšlienkou, že by ste chceli vlastniť firmu, vybudovať značku a pracovať na svojom ? Potom sa Vám otvára možnosť ako najjednoduschšie začať. Založiť s.r.o. Tento typ obchodnej spoločnosti je najpreferovanejší na Slovensku a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • môže ho založiť iba jedna osoba, tzv. jednoosobová sro
  • základné imanie je iba 5.000€ a nemusí byť splatené bankový účet
  • spoločník ručí za záväzky iba do výšky svojho nesplateného vkladu nezapísaného do ORSR
  • rýchlosť založenia – od podania návrhu na zápis to trvá tak týždeň. (závisí aj od vyťaženosti súdov)

Čo treba zvážiť pred založením sročky ?

Obchodné meno – môžete si vymyslieť vlastné alebo môžete požiadať o vytvorenie celej firemnej identity niekoho z marketingovej oblasti (samozrejme si musíte overiť, či už daný názov nie je obsadený). Za názvom musí byť aj prípona: s.r.o./spol. s.r.o./ spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlo – sídlo spoločnosti môže byť zhodné s Vašim bydliskom alebo máte prenajataké kancelárske priestory, kde bude firma sídliť. Pozor však pri inom sídle ako je Vaše bydlisko je potrebný súhlas vlastníka. POZOR! Od 01.10.2020 musí byť podpis vlastníka na súhlase overený.

Predmety podnikania – ak máte živnosť a prechádzate na s.r.o., nie je nad čím rozmýšľať, predmety podnikania môžu byť rovnaké. Ak začínate, treba sa pozrieť do zoznamu voľných, remeselných a viazaných živností a vybrať si tie správne. V prípade, že si nie ste istý aké predmety podnikania by ste v živnostenskom oprávnení mali mať, poraďte sa radšej dopredu, aby ste nemuseli zapisovať predmety na dvakrát. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti musíte počítať s tým, že sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon týchto činností, tak pohľadajte svoj výučný list, certifikát, licenciu či iné doklady uvedené ako prílohy. Ak by ste chceli vykonávať nejakú remeselnú alebo viazanú živnosť ale nemáte na to odbornú spôsobilosť, nájdite si človeka, ktorý túto podmienku spĺňa a dohodnite sa s ním na vymenovaní do funkcie konateľa Vašej spoločnosti, tak budete mať zabezpečenú odbornosť.

Základné imanie – minimálne základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť 5.000 €. a minimálny vklad jedného spoločníka 750 €. Základné imanie môže byť splatené peňažnými aj nepeňažnými vkladmi, pričom  peniaze môžu byť vložené do pokladne.

Spoločníci – spoločnosť môže byť založená jednou fyzickou osobou alebo viacerými osobami, fyzickými aj právnickými, pričom fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom a zakladateľom v najviach troch spoločnostiach a právnická osoba s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti. Spoločníkom môže byť aj zahraničná osoba, v tom prípade sa žiada výpis z registra trestov zo štátu, ktorého je občanom. Tento výpis z registra trestov nemusí byť úradne overený, ale dokladuje sa čestne prehlásenie prekladateľa o jeho znalosti jazyka. Zakladateľ spoločnosti nemôže byť dlžníkom na daňovom úrade ani na sociálnej poisťovni. Od konca roku 2018 sa nedokladá súhlas správcu dane, ale v prípade, že nemáte jasno, či náhodou nie ste na zozname dlžníkov kvôli malému nedoplatku (ktorý ste už možno medzičasom uhradili), radšej si súhlas správcu vyžiadajte. POZOR! Od 01.10.2020 nemôže byť ani voči zakladateľovi ani konateľovi vedené exekučné konanie.

Spôsob konania –  voľba spôsobu konania je dôležitá najmä pri viacerých konateľoch, kedy môžete chcieť obchodné vzťahy uzatvárať v mene spoločnosti samostatne alebo naopak nemáte voči sebe ešte takú dôveru na začiatku podnikania ak ste si cudzí a chcete byť pri každom zmluvnom vzťahu v konaní spoločne. Nemýľte si fakt, že spoločníci sú majitelia spoločnosti a oni rozhodujú  a konatelia konajú.

Prokurista – rozsah právomocí prokuristu určuje spoločenská zmluva/zakladateľská listina alebo to môže byť dvojstranná dohoda medzi podnikateľom a prokuristom. Prokuristu splnomocňuje konateľ alebo valné zhromaždenie. Prokurista zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ, ale má obmedzené právomoci, nemôže predávať spoločnosť ani predávať alebo inak zaťažovať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti.

Jendotlivé kroky vedúce k zápisu s.r.o. do ORSR

Všetko môžete vykonať elektronicky cze JKM na stránke www.slovensko.sk

Netreba však zabudnúť ani na založenie bankového účtu, registráciu pre DIČ na daňovom úrade do 30 dní od zápisu, ak ste tak neurobili cez JKM a do 10 dní Vám bude štátom zaktivovaná elektronická schránka, ku ktorej budete mať prístup cez Váš OP s elektronickým čipom. Ak ste podávali návrh na zápis v listinnej podobe, nemáte prístup k elektronickej schránke, môžete na to niekoho splnomocniť.

Pre niekoho jednoduché, pre iných zložité. Preto je tu stále možnosť ušetriť čas a nervy a zveriť to do rúk niekomu, kto je v tom už zabehnutý.

Váš poradca Lucia

Uverejnené

Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o.

Počas existencie spoločnosti môže dochádzať k viacerým typom zmien, ktoré potrebujú byť zachytené aj administratívne, zapísané v príslušných registroch, oznámené všetkým inštitúciám a tiež obchodným partnerom, ak sa ich to dotýka. Každú zmenu treba ohlásiť do 30 dní od rozhodnutia/vykonanej zmeny. Jedná sa najmä o tieto zmeny:

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena v s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže nastať pri kúpe už existujúcej spoločnosti, kedy si názov spoločnosti chce kupujúci prispôsobiť svojim ideám alebo vo vlastnej spoločnosti dôjde k zmene firemnej identity. Pri takejto zmene potom Obchodný register vyžaduje ako prílohy k zápisu zmeny nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zmena sídla

Zmena sídla s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže súvisieť so zmenou adresy konateľa/spoločníka, napr. vtedy keď sa konateľ/spoločník presťahuje a chce tak premiestniť aj sídlo firmy. Niekedy je to len súčasťou podnikateľskej stratégie alebo sa spoločnosť rozrástla a prenajala si nové kancelárske priestory a tam chce aj sídlo firmy. Pri zmene sídla je potrebné vyhotovisť nasledové dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Súhlas vlastníka nehnuteľnosti/Nájomná zmluva ak je vlastníkom nehnuteľnosti iná osoba ako konateľ a k tomu list vlastníctva.

Pridanie predmetu podnikania

Založili ste si spoločnosť a zistili ste, že tam nemáte činnosť, ktorú chcete vykonávať alebo ste si rozšírili obzory a chcete sa orientovať na viaceré podnikateľské smery, tak v tomto prípade potrebujete pridať predmet činnosti do živnostenského osvedčenia a obchodného registra. Pri takomto type zmeny potrebujete: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie odbornej spôsobilosti ak sa jedná o remeselnú alebo viazanú živnosť, Súhlas zodpovedného zástupcu (ak máte zvoleného). Pozor na poplatok pri remeselnej a viazanej živnosti je á 7,50€ (elektronicky).

Zrušenie predmetu podnikania

Na opačnej strane môže prísť k tomu, že máte zapísaný predmet podnikania, ktorý už nechcete vykonávať, najmä vtedy ak je viazaný na licenciu, certifikát a podobne alebo je to remeselná a viazaná živnosť a mali ste na ich prevádzkovanie menovaného zodpovedného zástupcu, ktorý už svoju funkciu skončil, vtedy treba daný predmet činnosti zrušiť a vymazať. Potrebujete k tomu nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslkej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. 

Zmena údajov konateľa a/alebo spoločníka

Jedná sa o zmenu osobných údajov a to mena a priezviska, bydliska, pridanie akademického titulu. Dokladá sa to nasledovnými dokumentmi:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Fotokópia OP a Čestné vyhlásenie o zmene.

Vymenovanie / odvolanie konateľa

V prípade ak chcete pridať nového konateľa, ktorý by mohol konať v mene spoločnosti a vybavovať tak obchodné a úradné záležitosti. Alebo chcete odvolať konateľa z funkcie a vymenovať iného, prípadne máte viac konateľov. Pre tento prípad sú potrebné nasledovne dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Podpisový vzor konateľa, Súhlas konateľa.

Zmena spoločníka

Dohodli ste sa na inom percentuálnom podiele na základnom imaní spoločníkov alebo jeden zo spoločníkov chce predať celý svoj podiel na už zapísaného spoločníka alebo na tretiu osobu-nového spoločníka alebo chcete pridať nového spoločníka a navýšiť základné imanie, možností je viac, ale ku každej sú potrebné nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Zmluva o prevode obchodného podielu, Súhlas správcu dane s prepisom. Je nevyhnutné prekonzultovať aj daňový dopad pri predaji obchodného podielu.

Zmena spôsobu konania

Môže nastať situácia, že Vám už nevyhovje súčasny stav spôsobu konania konateľa/konateľov, najmä ak sú viacerí konatelia a máte zapísané, že musia konajú spoločne a nie vždy je to potrebné. K tejto zmene sú potrebné: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zvýšenie základného imania

Minimálne základné imania je 5.000€. Pri väčších podnikoch je však dôveryhodnejšie ak je základné imanie vyššie a z toho dôvodu si aj spoločnosti navyšujú základné imania. Zvýšenie základného imania môže byť z nových vkladov spoločníkov, ale aj z majetku spoločnosti. Pri tomto type zmeny potrebujeme: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Vyhlásenie spoločníka/spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad, Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov, Znalecký posudok (v prípade nepeňažného vkladu), Overenie účtovnej závierky (v prípade zvýšenia z majetku spoločnosti).

Zníženie základného imania

Dôvody pre zníženie základného imania môžu byť rôznorodé, napr. chcete uhradiť straty spoločnosti alebo niektorému zo spoločníkov zanikla účasť a nepriberáte nového ani nerozdeľujete jeho podiel medzi ostatných spoločníkov.  Je ptorebné brať ohľad na minimálne základné imania vo výške 5.000 €, ktoré musí byť dodržané. Konateš je povinný oznámiť zníženie základného imana v Obchodnom vestníku do 15 dní od rozhodnutia, dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. Nevyhnutné dokumenty pre zápis tejto zmeny sú: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie splnenia oznamovacej povinnosti, dôkaz o zabezpečení pohľadávok veriteľov alebo čestné vyhlásenie konateľa o žiadnych veriteľoch,  Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov

Vymenovanie / odvolanie prokuristu

Prokurista  zastupuje konateľa. Nie však v úplnom rozsahu, nemôže predávať spoločnosť, ani kupvať, predávať a zaťažovať nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť vlastní. Pri jeho vymenovaní alebo dovolaní potrebujeme nasledovné dokumenty:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Rozhodnutie konateľa o vymenovaní/odvolaní, Súhlas prokuristu a jeho podpisový vzor.

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo pripomienky, budem rada ak ma kontaktujete. Vymenované zmeny vieme spracovať a zapísať do ŽRSR a ORSR. Prípadné ďalšie informácie sú dostupné na našej stránke: Zmeny v sro.

Ďakujem za Vašu pozornosť

Podnikaniu zdar !