Daňová evidencia, paušálne výdavky alebo účtovníctvo ?

DAŇOVÁ EVIDENCIA

Čo je to daňová evidencia

Daňová evidencia sú všetky záznamy o preukázateľne vynaložených výdavkoch. Daňová evidencia nahrádza jednoduché účtovníctvo, pri ktorom potrebujete zväčša spracovanie externým účtovníkom, ktorý má na to program a vedomosti. Pri daňovej evidencii si postačíte s obyčajným excelom a jednoduchými tabuľkami, do ktorých vpisujete údaje z dokladov. Rozdielom je aj fakt, že pri daňovej evidencii netvoríte účtovnú závierku a nepotrebujete účtovné výkazy ako prílohu k daňovému priznaniu.

Kto môže viesť daňovú evidenciu

Daňovú evidenciu môžu viesť daňovníci pri príjmoch z podnikania podľa §6 ods.1 zákona o dani z príjmov alebo pri príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti §6 ods2. zákona o dani z príjmov alebo pri príjmoch z prenájmu §6 ods.3 zákona o dani z príjmov alebo z použitia diela a umeleckého výkonu §6 ods.4 zákona o dani z príjmov.

Archivácia

Po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť (§ 69 daňového poriadku).

Ako viesť daňovú evidenciu

Povinnosťou daňovníka pri uplatňovaná daňovej evidencie je viesť evidenciu o:

 1. Príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 2. Daňových výdavkoch vrátane dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 3. Hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
 4. Zásobách a pohľadávkach
 5. Záväzkoch

Daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nemá povinnosti z neho plynúce ako zostavenie účtovnej závierky a vyhotovenie účtovných výkazov. Daňová evidencia sa musí viesť počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže sa daňovník rozhodnúť že časť roka bude viesť daňovú evidenciu a časť roka účtovníctvo alebo iný spôsob preukazovania výdavkov.

Poznámky

Daňovník uvádza v daňovom priznaní, že vedie daňovú evidenciu ( v oddiele VI. Výpočet základu dane z príjmov podľa §6 zákona / 4.strana daňového priznania )

Aj keď má daňovník zamestnancov, môže viesť daňovú evidenciu, od. 1.1.2014 nie sú žiadne obmedzenia pre vedenie daňovej evidencie.

Príjmy – peňažné aj nepeňažné, len zdaniteľné (nie oslobodené od dane)

Výdavky – len daňové spĺňajúce podmienky §2 písm. i) zákona o dani z príjmov ( výdavok na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov) a §19 ods.1 zákona o dani z príjmov (výdavok limitovaný zákonom o dani z príjmov alebo iným zákonom sa zahrnie len v uvedenom limite), §21 zákona o dani z príjmov sem nepatrí – nedaňové výdavky.

Hmotný a nehmotný majetok – uvedený v evidencii sa stáva obchodným majetkom a možno si uplatňovať všetky výdavky s ním súvisiace – odpisy, údržba, poistenie,…

DPH – platiteľ DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade so zákonom o DPH.

 

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Čo sú paušálne výdavky – výdavky percentom z príjmov

Paušálne výdavky sú výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov daňovníka bez preukazovania výdavkov. To znamená, že ak napríklad za celé zdaňovacie obdobie máte príjem (pozor nie fakturácia) vo výške 25.000€, Vaše výdavky predstavujú 15.000 € (0,6*25.000). Plus si k týmto výdavkom môžete uplatniť ešte výdavky na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. POZOR! Aj paušálne výdavky majú svoje obmedzenie, a to je strop maximálne 20.000€, vyššie výdavky si už nemôžete uplatniť. Takže ak by ste mali príjem 40.000 €, Vaše výdavky by boli vo výške 20.000 € (a nie 24.000, čo je 60% zo 40.000).

Kto môže viesť paušálne výdavky

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Môže si ich uplatňovať daňovník pri príjmoch z podnikania podľa §6 ods.1 alebo pri príjmoch zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6 ods.2.

 

Čo treba viesť pri paušálnych výdavkoch

Pri paušálnych výdavkoch sa vedie rovnaká evidencia ako pri daňovej evidencii avšak v skrátenej verzii. Stačí viesť záznamy o príjmoch v časovom slede vrátane prijatých dokladoch, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, o zásobách a pohľadávkach.

Vysvetlenie pojmov

Príjmami z podnikania podľa §6 ods.1 sú príjmy:

 • Z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • Zo živnosti
 • Z podnikania podľa osobitných predpisov (notári, audítori, veterinári,…)
 • Spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti

Príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6 ods.2 sú príjmy:

 • Z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • Z činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • Znalcov a tlmočníkov podľa osobitných predpisov
 • Z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov
 • Z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Každý podnikateľ stojí pred otázkou akým spôsobom má uplatňovať výdavky počas svojho podnikania. Je to daňová evidencia s uplatnením reálnych výdavkov, paušálne výdavky stanovené 40:60 alebo účtovníctvo ? Preto si buď hľadá informácie na internete, ktoré by mu pomohli rozhodnúť sa alebo kontaktuje účtovníka, účtovnú firmu, ktorá by mu poradila. Rozoberieme si jednotlivé typy uplatňovania výdavkov na jednoduchých príkladoch.

Príklad č.1:

Pán Matej má živnosť na elektroinštalačné práce, chodí súkromným osobám ale aj firmám vykonávať elektroinštalácie a na základe faktúr má za služby zaplatené. Povedzme, že v priemere za mesiac zarobí 2.000 €. Jeho výdavky na začiatku podnikania sú možno nejaké skúšky, nákup pracovného náradia, pracovného oblečenia, auta (dajme tomu 10.000€) a počas výkonu práce pohonné hmoty, sociálne zabezpečenie. Spočítal si, že mesačne má výdavky vo výške 500€. Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č.2:

Pani Alena má menší obchod s tovarom. Mesačný príjem je 3.500 €. (uvažujeme o takom nízkom príjme, aby nebola platiteľom DPH, tam by už nemohla uplatniť paušálne výdavky). Na začiatku podnikania mala výdavky na zriadenie prevádzky obchodu, nákup väčších zásob tovaru, pokladňu (8.000 €) a počas podnikania má nájomné, výdavky na tovar, výdavky na brigádnika (ak tam nie je celý čas majiteľka), sociálne zabezpečenie, mesačne ju to vyjde na 2.000 € . Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č.3:

Pán Ján prevádzkuje prenájom nehnuteľností ako živnosť. (v inom článku si rozoberieme či prevádzkovať prenájom ako živnosť alebo nie, to zn. mať živnostenské oprávnenie alebo mať pridelené iba DIČ ). Má vo vlastníctve dve nehnuteľnosti – kancelársky priestor a 2-izbový byt. Obidve nehnuteľnosti prenajíma spolu za 1000€. Obidve nehnuteľnosti má teda v obchodnom majetku (spolu vo výške 100.000€). Výdavky k nim má mesačne na energie, TV a internet, odpisy, údržbu, sociálne zabezpečenie vo výške 800€. Porovnanie v dolu uvedenej tabuľke

Príklad č. 1Elektroinštalačné práce  
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem240002400024000
Výdavky1440051205120
Náklady na účtovníka5060400
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady17266,47996,48336,4
Základ dane6733,616003,615663,6
Daň1010,042400,542349,54

*Abstrahujeme od uplatnenia NČZD; * Najmenšia daň vychádza pri paušálnych výdavkoch; * Ak by pracoval na väčších zákazkách bolo by vhodné uvažovať o zavedení podvojného účtovníctva z hľadiska optimalizácie daní.

Príklad č. 2Obchod s tovarom  
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem420004200042000
Výdavky200002912029120
Náklady na účtovníka5060800
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady22866,431996,432736,4
Základ dane19133,610003,69263,6
Daň2870,041500,541389,54

* Abstrahujeme od uplatnenia NČZD; * Najmenej zaplatí pri jednoduchodm účtovníctve, ale má väčšie náklady na účtovníctvo

Príklad č. 3Prenájom   
 Paušálne výdavkyDaňová evidenciaJednoduché účtovníctvo
Príjem120001200012000
Výdavky720067206720
Náklady na účtovníka5060400
Odvody2816,42816,42816,4
SPOLU náklady10066,49596,49936,4
Základ dane1933,62403,62063,6
Daň290,04360,54309,54

*Najmenej zaplatí pri paušálnych výdavkoch; *Abstrahujeme od uplatnenia NČZD na daňovníka

Dúfam, že znázornenie Vám pomohlo lepšie sa rozhodnúť a keby ste potrebovali niečo ešte ozrejmiť, neváhajte ma kontaktovať.

Vaša Lucia