Založenie sro - postup a zmeny od 01.10.2020

Stojíte na pomedzí a hráte sa s myšlienkou, že by ste chceli vlastniť firmu, vybudovať značku a pracovať na svojom ? Potom sa Vám otvára možnosť ako najjednoduschšie začať. Založiť s.r.o. Tento typ obchodnej spoločnosti je najpreferovanejší na Slovensku a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • môže ho založiť iba jedna osoba, tzv. jednoosobová sro
  • základné imanie je iba 5.000€ a nemusí byť splatené bankový účet
  • spoločník ručí za záväzky iba do výšky svojho nesplateného vkladu nezapísaného do ORSR
  • rýchlosť založenia – od podania návrhu na zápis to trvá tak týždeň. (závisí aj od vyťaženosti súdov)

Čo treba zvážiť pred založením sročky ?

Obchodné meno – môžete si vymyslieť vlastné alebo môžete požiadať o vytvorenie celej firemnej identity niekoho z marketingovej oblasti (samozrejme si musíte overiť, či už daný názov nie je obsadený). Za názvom musí byť aj prípona: s.r.o./spol. s.r.o./ spoločnosť s ručením obmedzeným.

Sídlo – sídlo spoločnosti môže byť zhodné s Vašim bydliskom alebo máte prenajataké kancelárske priestory, kde bude firma sídliť. Pozor však pri inom sídle ako je Vaše bydlisko je potrebný súhlas vlastníka. POZOR! Od 01.10.2020 musí byť podpis vlastníka na súhlase overený.

Predmety podnikania – ak máte živnosť a prechádzate na s.r.o., nie je nad čím rozmýšľať, predmety podnikania môžu byť rovnaké. Ak začínate, treba sa pozrieť do zoznamu voľných, remeselných a viazaných živností a vybrať si tie správne. V prípade, že si nie ste istý aké predmety podnikania by ste v živnostenskom oprávnení mali mať, poraďte sa radšej dopredu, aby ste nemuseli zapisovať predmety na dvakrát. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti musíte počítať s tým, že sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon týchto činností, tak pohľadajte svoj výučný list, certifikát, licenciu či iné doklady uvedené ako prílohy. Ak by ste chceli vykonávať nejakú remeselnú alebo viazanú živnosť ale nemáte na to odbornú spôsobilosť, nájdite si človeka, ktorý túto podmienku spĺňa a dohodnite sa s ním na vymenovaní do funkcie konateľa Vašej spoločnosti, tak budete mať zabezpečenú odbornosť.

Základné imanie – minimálne základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť 5.000 €. a minimálny vklad jedného spoločníka 750 €. Základné imanie môže byť splatené peňažnými aj nepeňažnými vkladmi, pričom  peniaze môžu byť vložené do pokladne.

Spoločníci – spoločnosť môže byť založená jednou fyzickou osobou alebo viacerými osobami, fyzickými aj právnickými, pričom fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom a zakladateľom v najviach troch spoločnostiach a právnická osoba s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti. Spoločníkom môže byť aj zahraničná osoba, v tom prípade sa žiada výpis z registra trestov zo štátu, ktorého je občanom. Tento výpis z registra trestov nemusí byť úradne overený, ale dokladuje sa čestne prehlásenie prekladateľa o jeho znalosti jazyka. Zakladateľ spoločnosti nemôže byť dlžníkom na daňovom úrade ani na sociálnej poisťovni. Od konca roku 2018 sa nedokladá súhlas správcu dane, ale v prípade, že nemáte jasno, či náhodou nie ste na zozname dlžníkov kvôli malému nedoplatku (ktorý ste už možno medzičasom uhradili), radšej si súhlas správcu vyžiadajte. POZOR! Od 01.10.2020 nemôže byť ani voči zakladateľovi ani konateľovi vedené exekučné konanie.

Spôsob konania –  voľba spôsobu konania je dôležitá najmä pri viacerých konateľoch, kedy môžete chcieť obchodné vzťahy uzatvárať v mene spoločnosti samostatne alebo naopak nemáte voči sebe ešte takú dôveru na začiatku podnikania ak ste si cudzí a chcete byť pri každom zmluvnom vzťahu v konaní spoločne. Nemýľte si fakt, že spoločníci sú majitelia spoločnosti a oni rozhodujú  a konatelia konajú.

Prokurista – rozsah právomocí prokuristu určuje spoločenská zmluva/zakladateľská listina alebo to môže byť dvojstranná dohoda medzi podnikateľom a prokuristom. Prokuristu splnomocňuje konateľ alebo valné zhromaždenie. Prokurista zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ, ale má obmedzené právomoci, nemôže predávať spoločnosť ani predávať alebo inak zaťažovať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti.

Jendotlivé kroky vedúce k zápisu s.r.o. do ORSR

Všetko môžete vykonať elektronicky cze JKM na stránke www.slovensko.sk

Netreba však zabudnúť ani na založenie bankového účtu, registráciu pre DIČ na daňovom úrade do 30 dní od zápisu, ak ste tak neurobili cez JKM a do 10 dní Vám bude štátom zaktivovaná elektronická schránka, ku ktorej budete mať prístup cez Váš OP s elektronickým čipom. Ak ste podávali návrh na zápis v listinnej podobe, nemáte prístup k elektronickej schránke, môžete na to niekoho splnomocniť.

Pre niekoho jednoduché, pre iných zložité. Preto je tu stále možnosť ušetriť čas a nervy a zveriť to do rúk niekomu, kto je v tom už zabehnutý.

Váš poradca Lucia