Zmeny v živnosti

Zmena údajov v živnostenskom liste

U zahraničnej fyzickej osoby: