Uverejnené

Daňové priznanie k DPH podľa §7a

Daňové priznanie k DPH podľa §7a - názorná ukážka

Zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov upravuje registráciu zdaniteľnej osoby alebo právnickej osoby, ktoré nie je zdaniteľnou osobou povinnosť registrovať sa pre účely DPH pri prijatí služby z EÚ a dodaní služby do EÚ. V našom článk su rozoberieme prvý prípad, prijatie služby z EÚ alebo z tretej krajiny.

V rámci podnikateľskej činnosti v oblasti služieb sa môžete dostať do situácie, že potrebujete objednať službu zo zahraničia – či už z EÚ alebo z tretej krajiny. Pretože sú lacnejšie alebo u nás takú nikto neposkytuje alebo z iného dôvodu. Tak či tak, legislatíva prevzatá z EÚ – smernice a nariadenia, platiace pre všetky krajiny v EÚ nám kážu ako podnikateľovi zaregistrovať sa ako príjemca služby zo zahraničia podľa §7a (platí pre členské štáty EÚ) a odviesť DPH z prijatej služby. Aj keď pri prijatí služby z tretích krajín nemáte povinnosť sa registrovať, máte povinnosť odviesť DPH z prijatej služby. To znamená, že Vy si síce nájdete službu lacnejšiu, ale možno v konečnom dôsledku keď z toho odvediete v tuzemsku daň, nebude to až také lukratívne. Navyše z toho máte ešte administratívu navyše. Ak teda vediete daňovú evidenciu alebo uplatňujete paušálne výdavky a nechcete si kvôli tomu zháňať účtovníka a platiť ešte aj za jeho služby, prinášam názornú ukážku ako správne vyplniť daňové priznanie k DPH a elektronicky podať na FRSR.

POZOR! Ak zamýšľate nakúpiť službu z EÚ, zaregistrovať sa musíte ešte pred prijatím takejto služby. Daňový úrad Vám osvedčenie o registrácii vydá do 7 dní. Názorný formulár pre registráciu ako príjemca služby podľa §7a si môžete nájsť vo vzoroch dokumentov.

Na názornej ukázke na konci článku si ukážeme vyplnenie daňového priznania k DPH a popis k nemu:

1.strana daňového priznania pre DPH. Ako pomôcku môžete využiť aj poučenie na vyplnenie, ktoré nájdete v pomocníkovi. (V prípade aplikácie eDane).

Vypĺňate IČ DPH, DIČ, tak ako Vám bolo pridelené, daňový úrad ku ktorému miestne prislúchate. Miestnu príslušnosť si môžete zistiť tu.

Druh priznania: riadne (podávané v termíne do 25.dňa nasledujúceho mesiaca, ale môže byť aj po termíne, ak sa neskoro spamätáte); opravné (ak ste už podali riadne, ale ste prišli na nejakú chybu a stíhate podať opravné do termínu); dodatočné (po termíne, ak bolo pred ním podané riadne)

Pozor na typ platiteľa, ste “Iná osoba registrovaná pre daň” 

Zdaňovacie obdobie je mesiac a rok, za ktorý daňové priznanie podávate. POZOR! Povinnosť podať daňové priznanie k DPH podľa §7a máte len za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k plneniu (dodaniu služby).

Naledujú identifikačné údaje podnikateľa alebo firmy, nezabudnite prosím uviesť kontakt na Vás, aby Vás daňový úrad v prípade nejakej chyby a jej následnej opravy mohol kontaktovať.

Dátum vyplnenia daňového priznania je deň, kedy ho vyplníte.

2.strana daňového priznania k DPH

Na druhej strane daňového priznana Vás budú záujímať iba riadky 09,10, 11,12,19,31 a 34. /Týka sa riadneho daňového priznania, v prípade dodatočného ešte riadky 37 a 38/

Riadky 09 a 10 vypĺňate pri službách – týkajúcich sa nehnuteľnosti, krátkodobom nájme dopravných prostriedkov, kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých v zdelávacích, zábavných a podobných služieb (výstavy, veľtrhy), doprava osôb, reštauračné a stravovacie služby.

Riadky 11 a 12 – vypĺňate pri všetkých ostatných službách s miestom dodania v tuzemsku.

Do riadku 09/11 zadávate základ dane v celkovej sume, čiže spočítate si dokopy všetky služby ktoré ste prijali za daný mesiac a výslednú sumu sem zapíšete.

Do riadku 10/12 zadávate daň v celkovej sume, ale tento riadok Vám vypočíta aj samotný formulár, takže je to intuitívne.

Riadok 19, 31 a 34 taktiež vypočíta sám formulár, stačí sa po vyplnení riadku 11 a 12 postaviť na tieto riadky a dvojklikom sa vyplnia sumy aké formulár vypočítal.

POZOR! Vaša evidencia pre DPH však musí byť zhodná s týmto číslom. To znamená, že ak máte viacej služieb, zaznamenali ste si ich do Vašej evidencie a výsledná daň sa nezhoduje s daňou vypočítanou formulárom, musíte túto daň prepísať podľa Vašej evidencie.

(ÁNO musíte viesť evidenciu pre účely DPH). Evidenciu záznamov pre účely DPH podľa §70 doplním do vzorov dokumentov.

Elektronické podanie:

Máte  dve možnosti: cez stránku finančnej správy, Vaše konto a elektronické formuláre alebo prostredníctvom aplikácie eDane. Ja som si zvykla na aplikáciu eDane, ale niekto radšej robí priamo na stránke finančnej správy. Ak potrebujete pomôcť pri elektronickom podávaní, rada pomôžem.

Názorná ukážka

Na názornej ukážke je vypracované daňové priznanie k DPH pre služby z EÚ, konkrétne facebook reklama, z ktorej musí spoločnosť LN Company, s.r.o. odviesť daň.  POZOR! Daň treba tiež uhradiť najneskôr 25.dňa nasledujúceho mesiaca, resp. v tento deň už by ju mala mať finančná správa na účte. Platobné údaje si môžete nájsť tu a číslo účtu je Vaše OUD, v prípade, že si ho neviete narýchlo nájsť, overiť sa dá tu.

Uverejnené

Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o.

Počas existencie spoločnosti môže dochádzať k viacerým typom zmien, ktoré potrebujú byť zachytené aj administratívne, zapísané v príslušných registroch, oznámené všetkým inštitúciám a tiež obchodným partnerom, ak sa ich to dotýka. Každú zmenu treba ohlásiť do 30 dní od rozhodnutia/vykonanej zmeny. Jedná sa najmä o tieto zmeny:

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena v s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže nastať pri kúpe už existujúcej spoločnosti, kedy si názov spoločnosti chce kupujúci prispôsobiť svojim ideám alebo vo vlastnej spoločnosti dôjde k zmene firemnej identity. Pri takejto zmene potom Obchodný register vyžaduje ako prílohy k zápisu zmeny nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zmena sídla

Zmena sídla s.r.o. alebo v inom type spoločnosti môže súvisieť so zmenou adresy konateľa/spoločníka, napr. vtedy keď sa konateľ/spoločník presťahuje a chce tak premiestniť aj sídlo firmy. Niekedy je to len súčasťou podnikateľskej stratégie alebo sa spoločnosť rozrástla a prenajala si nové kancelárske priestory a tam chce aj sídlo firmy. Pri zmene sídla je potrebné vyhotovisť nasledové dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslek listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Súhlas vlastníka nehnuteľnosti/Nájomná zmluva ak je vlastníkom nehnuteľnosti iná osoba ako konateľ a k tomu list vlastníctva.

Pridanie predmetu podnikania

Založili ste si spoločnosť a zistili ste, že tam nemáte činnosť, ktorú chcete vykonávať alebo ste si rozšírili obzory a chcete sa orientovať na viaceré podnikateľské smery, tak v tomto prípade potrebujete pridať predmet činnosti do živnostenského osvedčenia a obchodného registra. Pri takomto type zmeny potrebujete: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie odbornej spôsobilosti ak sa jedná o remeselnú alebo viazanú živnosť, Súhlas zodpovedného zástupcu (ak máte zvoleného). Pozor na poplatok pri remeselnej a viazanej živnosti je á 7,50€ (elektronicky).

Zrušenie predmetu podnikania

Na opačnej strane môže prísť k tomu, že máte zapísaný predmet podnikania, ktorý už nechcete vykonávať, najmä vtedy ak je viazaný na licenciu, certifikát a podobne alebo je to remeselná a viazaná živnosť a mali ste na ich prevádzkovanie menovaného zodpovedného zástupcu, ktorý už svoju funkciu skončil, vtedy treba daný predmet činnosti zrušiť a vymazať. Potrebujete k tomu nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľslkej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva. 

Zmena údajov konateľa a/alebo spoločníka

Jedná sa o zmenu osobných údajov a to mena a priezviska, bydliska, pridanie akademického titulu. Dokladá sa to nasledovnými dokumentmi:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Fotokópia OP a Čestné vyhlásenie o zmene.

Vymenovanie / odvolanie konateľa

V prípade ak chcete pridať nového konateľa, ktorý by mohol konať v mene spoločnosti a vybavovať tak obchodné a úradné záležitosti. Alebo chcete odvolať konateľa z funkcie a vymenovať iného, prípadne máte viac konateľov. Pre tento prípad sú potrebné nasledovne dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Podpisový vzor konateľa, Súhlas konateľa.

Zmena spoločníka

Dohodli ste sa na inom percentuálnom podiele na základnom imaní spoločníkov alebo jeden zo spoločníkov chce predať celý svoj podiel na už zapísaného spoločníka alebo na tretiu osobu-nového spoločníka alebo chcete pridať nového spoločníka a navýšiť základné imanie, možností je viac, ale ku každej sú potrebné nasledovné dokumenty: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Zmluva o prevode obchodného podielu, Súhlas správcu dane s prepisom. Je nevyhnutné prekonzultovať aj daňový dopad pri predaji obchodného podielu.

Zmena spôsobu konania

Môže nastať situácia, že Vám už nevyhovje súčasny stav spôsobu konania konateľa/konateľov, najmä ak sú viacerí konatelia a máte zapísané, že musia konajú spoločne a nie vždy je to potrebné. K tejto zmene sú potrebné: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.

Zvýšenie základného imania

Minimálne základné imania je 5.000€. Pri väčších podnikoch je však dôveryhodnejšie ak je základné imanie vyššie a z toho dôvodu si aj spoločnosti navyšujú základné imania. Zvýšenie základného imania môže byť z nových vkladov spoločníkov, ale aj z majetku spoločnosti. Pri tomto type zmeny potrebujeme: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Vyhlásenie spoločníka/spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad, Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov, Znalecký posudok (v prípade nepeňažného vkladu), Overenie účtovnej závierky (v prípade zvýšenia z majetku spoločnosti).

Zníženie základného imania

Dôvody pre zníženie základného imania môžu byť rôznorodé, napr. chcete uhradiť straty spoločnosti alebo niektorému zo spoločníkov zanikla účasť a nepriberáte nového ani nerozdeľujete jeho podiel medzi ostatných spoločníkov.  Je ptorebné brať ohľad na minimálne základné imania vo výške 5.000 €, ktoré musí byť dodržané. Konateš je povinný oznámiť zníženie základného imana v Obchodnom vestníku do 15 dní od rozhodnutia, dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. Nevyhnutné dokumenty pre zápis tejto zmeny sú: Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, preukázanie splnenia oznamovacej povinnosti, dôkaz o zabezpečení pohľadávok veriteľov alebo čestné vyhlásenie konateľa o žiadnych veriteľoch,  Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a a vkladov spoločníkov

Vymenovanie / odvolanie prokuristu

Prokurista  zastupuje konateľa. Nie však v úplnom rozsahu, nemôže predávať spoločnosť, ani kupvať, predávať a zaťažovať nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť vlastní. Pri jeho vymenovaní alebo dovolaní potrebujeme nasledovné dokumenty:  Rozhodnutie spoločníka (jednoosobová sro) / Zápisnica z valného zhromaždenia, Dodatok k zakladateľskej listine alebo k spoločenskej zmluve / Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, Rozhodnutie konateľa o vymenovaní/odvolaní, Súhlas prokuristu a jeho podpisový vzor.

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo pripomienky, budem rada ak ma kontaktujete. Vymenované zmeny vieme spracovať a zapísať do ŽRSR a ORSR. Prípadné ďalšie informácie sú dostupné na našej stránke: Zmeny v sro.

Ďakujem za Vašu pozornosť

Podnikaniu zdar !

Uverejnené

Zamestnávateľ – čo ho čaká a neminie

Zamestnávateľ - čo ho čaká a neminie

Máte živnosť alebo firmu a veľa práce a plánujete si na tú prácu niekoho zamestnať ? Poďte si spolu so mnou prejsť povinnosti, ktorým sa ako zamestnávateľ nevyhnete a kde by ste mohli ušetriť.

V prvom rade si treba rozmyslieť akým spôsobom chcete budúceho pracovníka zamestnať. Je to trvalý pracovný pomer – hlavný/vedľajší alebo je to dohoda ? Na rozhodnutie vplýva viacero faktorov:

 • Aké náklady si môžete dovoliť
 • Koho chcete zamestnať
 • Na aký pracovný čas máte preňho prácu

Najpoužívanejšie formy zamestnávania sú trvalý pracovný pomer alebo dohoda. Nesmieme však opomenúť ani pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, domácka práca a telepráca. Pri dohodách môžeme využiť dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a veľmi často využívanú dohodu o brigádnickej práci študentov.

Akú dohodu si vybrať ?

Dohoda o vykonaní práce – ide o prácu, pri ktorej odpracovaný počet hodín nepresiahne 350 za rok. Tým, že odmena pri tomto type dohody je vyplácaná až po dokončení a odovzdaní úlohy, považuje sa za dohodu s nepravidelným príjmom.

Dohoda o pracovnej činnosti – zo Zákonníka práce vyplýva obmedzenie pracovného času na 10 hodín/týždenne.

Dohoda o brigádnickej práci študentov – je podmienená typom pracovníka (študent strednej školy, študent vysokej školy dennej formy) vekom > 15 rokov a < 26 rokov, vykonávaná práca môže byť v rozsahu najviac 20 hodín/týždenne v priemere. Priemer sa vypočítava za celú dobu uzatvorenia dohody.

Náklady zamestnávateľa pri rôznych typoch zamestnania a výške mzdy

MZDA 200 €TPPdohoda o VP/PČdohoda o VP/PČ – nepravidelný príjemštudentdôchodca na dohodu
odvody35,20%35,20%32,80%1,05%1,05%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)270,40 €270,40 €265,60 €202,10 €202,10 €
netto príjem182 €173,20 €178,00 €200 €162 €
 200 – 9% = 182 €200 – 13,4%  = 173,20 €200 – 11% = 178 € 200 – daň = 162 €
MZDA 580 €     
odvody35,20%35,20%32,80%22,80%19,80%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)784,16 €784,16 €770,24 €666,64 €655,24 €
netto príjem476,75 €476,74 €488,01 €518,15 €457,49 €
 580 – 13,4% – daň = 476,75 €580 – 13,4% – daň = 476,74 €580 – 11% – daň = 488,01 €580-7% z 380 € – daň= 518,15€ 580 – 4% z 380 – daň = 457,490 €
MZDA 1 300 €     
odvody35,20%35,20%32,80%22,80%19,80%
celková cena práce (mzdové a sociálne náklady)1 757,60 €1 757,60 €1 726,40 €1 550,80 €1 517,80 €
netto príjem981,79 €981,79 €1 004,11 €1 060,52 €1 017,36 €
 1 300- 13,4% – daň = 981,79€1 300- 13,4% – daň = 981,79 €1 300 – 32,80% – daň = 1 004,11 €1 300 – 7% z 1100 – daň = 1 060,52 €1 300 – 4% z 1100 – daň = 1 017,36 €
TPP – uvažujeme s odvodovou úľavou na zdravotnom poistení u zamestnanca a nezdaniteľnou časťou základu dane
Dohoda o VP/PČ – uvažujeme s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka 367,85 €
Dôchodca – neuvažujeme s nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka
Nie sú uplatnené žiadne ďalšie daňové úľavy

Úľavy

Odpočítateľná zdravotná položka – uplatnenie u TPP, mesačný príjem < 570 €/mesiac. Možnosť uplatnenia je teda u TPP na skrátený úväzok, pretože minimálna mzda roku 2020 je 580 €.

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných – podmienkou je, že zamestnanec je evidovaný na úrade práce minimálne 1 rok (v najmenej rozvinutých okresoch je to pol roka). Pri uplatnení tejto úľavy zamestnávateľ platí jeden rok iba garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05% a zamestnanec nič.

Výhody zamestnania mamičiek na MD/RD

Mamičky počas poberania materského neplatia odvody do sociálnej poisťovne ale platia odvody do zdravotnej poisťovne 4%. Zamestnávateľ za takého zamestnankyne odvádza do sociálnej poisťovne len úrazové poistenie (0,8%) a zdravotné poistenie 10%. Pre mamičky počas poberania rodičovského príspevku nie je žiadna úľava.

V súčasnosti prebieha projekt „Zosúladenie rodínného a praacovného života“, prostredníctvom ktorého je zamestnávateľom poskytovaný finančný príspevok na základe prijatia do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie. Bližšie informácie nájdete tu.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti pred zamestnaním

Povinnosti počas zamestnávania

 • vedenie mzdovej agendy a personalistiky (dochádzka, SL, výplatné lístky)
 • výkazy do SP, ZP, prehľady na DU
 • ročné hlásenie na DÚ
 • povinnosť zabezpečiť stravovanie (ak zamestnanec na TPP za deň odpracuje > 4 hodiny)
 • tvorba sociálneho fondu 0,6% 

Povinnosti pri výpovedi

 • výpoveď
 • vyhotovenie zápočtového listu
 • potvrdenie o príjme
 • odhláška zo SP, ZP
 • odhláška zamestnávateľa v SP (posledný zamestnanec)
 • ELDP

Koniec koncov je toho dosť. Ale mzdový účtovník/účtovníčka sa väčšinou o všetky administratívne záležitosti postará, lebo na jednej strane účtovný program umožňuje množstvo hore uvedených dokumentov vygenerovať a na druhej strane vie čo má robiť. 🙂

Netreba zabúdať ani na zákonom stanovené lehoty, ktoré sa musia pri každej inštitúcii dodržiavať, aby nebola na podnikateľa zbytočne uvalená pokuta, penále, či úroky z omeškania.

Zamestnávaniu zdar !

Vaša účtovníčka Lucia